Ouderraad

Onze ouderraad is een vereniging van ouders die als belangrijkste doel heeft onze schoolgemeenschap vooruit te helpen in het belang van alle kinderen. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de directie, het pedagogisch, administratief en onderhoudspersoneel.

Een eerste manier waarop dit doel wordt gerealiseerd is het organiseren van een aantal activiteiten en het beheer van de inkomsten die hieruit voortvloeien. Hierdoor kan de ouderraad de school de mogelijkheid geven om bepaalde projecten te realiseren of bepaalde aankopen te doen. Verder zorgen we er ook voor dat er infoavonden voor kinderen en/of ouders worden georganiseerd omtrent opvoeding, samenwerking met de school, rechten en plichten van kinderen en ouders, ...

Hiernaast willen wij de ouders als groep vertegenwoordigen bij directie en leerkrachten, bij de inrichtende macht, of bij andere instanties, bij de opvoeding en het welzijn van onze kinderen betrokken zijn. We houden eraan in dialoog te treden én advies te geven bij beslissingen die ouders en kinderen raken.


De ouderraad is een groep van ouders die zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren de band tussen school en gezin te verbeteren en te verstevigen en om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

Een 6-tal keer per jaar komen we samen om te praten over diverse agendapunten. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor. Naargelang de activiteit kan er een werkgroep opgericht worden. Dit alles verloopt op een spontane en losse manier, waarbij iedereen de vrije keuze heeft om ergens zijn steentje toe bij te dragen.

Eerstvolgende ledenvergadering: